MICHAŁ SZCZEPANOWSKI

SENIOR FRONT-END DEVELOPER

-

motto:

-